Algemene voorwaarden | Kwaliteitsbieb

17 mei 2021

Versie 1.0

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Het Onderwijsbureau B.V., handelend onder de naam Kwaliteitsbieb gevestigd aan De Brand 22 in Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 60902906 (hierna aangeduid als “Leverancier”).
Kwaliteitsbieb is een online platform, die toegankelijk is onderwijsinstellingen. Het platform draagt bij aan het actualiseren, borgen en communiceren van de gemaakte afspraken, documenten en protocollen.

 

Artikel 1. Definities

Alle met een beginhoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud, hebben de betekenis die daaraan aan dit artikel wordt toegekend.
1.1. Account: de online omgeving welke aan Klant en Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waarmee Klant het Platform kan gebruiken en beheren.
1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden inclusief bijbehorende Bijlagen, welke integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
1.3. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die de door Leverancier ten behoeve van de Klant geleverde dienst (Platform) gebruikt.
1.4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.
1.5. Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten.
1.6. Klantdata: alle gegevens en overige informatie ingevoerd of opgeslagen bij en tijdens gebruik van het Platform of anderszins in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst verstrekt door Klant of Gebruiker aan Leverancier.
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Klant op grond waarvan Leverancier het Platform zal leveren aan Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden, inclusief de Bijlagen onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
1.8. Partij(en): Leverancier of Klant, al dan niet gezamenlijk.
1.9. Platform: het door Leverancier geleverde platform, toegankelijk via de Website, waartoe Klant middels een Account toegang heeft.
1.10. Website: de website van Leverancier, bereikbaar via het domein www.kwaliteitsbieb.nl, dan wel bijbehorende subdomeinen.

 

Artikel 2. Overeenkomst: totstandkoming en toepasselijkheid

2.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant zich via de Website registreert en door registratie en activatie door Leverancier en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden toegang krijgt tot een Account of door de Schriftelijke aanvaarding door Klant van een offerte of een ander aanbod van Leverancier.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform. Door gebruik te maken van het Platform en/of door de Algemene Voorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een Account, gaat Klant akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Gebruik van het Platform

3.1. Leverancier biedt een Platform aan welke Klant in staat stelt om proactief te assisteren in het actualiseren, borgen en communiceren van gemaakte afspraken, documenten en protocollen.
3.2. Leverancier kan een limiet stellen aan het aantal Gebruikers dat van het Platform gebruik mag maken.
3.3. De bestuurder en/of directeur van de onderwijsinstelling is/zijn gerechtigd om de Klantdata op het Platform te bekijken, aan te passen en te verwijderen. De passieve Gebruikers mogen enkel de Klantdata op het Platform bekijken.
3.4. Klant is verantwoordelijk voor de Gebruikers. De Gebruikers zijn gebonden aan de gebruiksvoorwaarden zoals opgenomen in de Bijlage. De gebruiksvoorwaarden van Leverancier kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Leverancier zal Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Account

4.1. Het bekijken, aanpassen, toevoegen en verwijderen van Klantdata op het Platform is door Klant enkel mogelijk indien hij een Account heeft en hiertoe geautoriseerd is. Hiervoor dient Klant zich te registreren met zijn e-mailadres op de Website. Na registratie en activatie door Leverancier kan Klant inloggen op het Account en het Platform als administrator/beheerder gebruiken.
4.2. Tijdens de registratieprocedure geeft Klant zijn e-mailadres op en kiest een wachtwoord, waarmee Klant na registratie en activatie door Leverancier kan inloggen op het Platform. Klant is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen en kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient de toegang tot het Account middels gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Klant het wachtwoord strikt geheim te houden. Leverancier mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Klant na aanmelding met de bijbehorende gebruikersnaam en het wachtwoord, onder leiding en toezicht van Klant gebeurt. Klant is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Klant bij Leverancier heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.
4.4. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Klant Leverancier onverwijld op de hoogte te stellen en dient Klant de (inlog)gegevens te wijzigen.

 

Artikel 5. Gebruiksregels en notice-and-takedown

5.1. Alle gedragingen van Gebruikers komen voor rekening en risico van Klant.
5.2. Klant garandeert dat het Platform niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via het Platform materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:
a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel naar mening van Leverancier smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; of
d. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten.
5.3. Indien Leverancier constateert dat Klant de Algemene Voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Leverancier Klant waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Leverancier zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Leverancier mag dan de toegang tot het Platform voor Klant blokkeren en/of het Account verwijderen. In urgente of ernstige gevallen kan Leverancier zonder waarschuwing ingrijpen. In verband met het voorgaande is Leverancier echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade.
5.4. Indien naar het oordeel van Leverancier hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.
5.5. Leverancier is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Leverancier gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt over het door Klant inbreuk maken op diens rechten of de Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
5.6. Leverancier kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Klant verhalen.
5.7. Leverancier zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Klant wordt geleden als gevolg van de afsluiting van Klant van het Platform of als gevolg van de verwijdering van de gegevens dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.
5.8. Klant vrijwaart en zal Leverancier schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de gegevens die door Klant, Gebruikers en/of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via het Platform.

 

Artikel 6. Beschikbaarheid en onderhoud

6.1. Leverancier zal zich inspannen om het Platform zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar het Platform wordt verstrekt zonder enige garantie of toezegging omtrent juistheid, conformiteit of vrij zijn van fouten.
6.2. Leverancier heeft het recht het Platform of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leverancier zal zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte te stellen van de buitengebruikstelling.
6.3. Leverancier mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Klant welkom, maar uiteindelijk beslist Leverancier zelf welke aanpassingen hij wel of niet doorvoert.

 

Artikel 7. Eigendom Klantdata

7.1. Klantdata die Klant opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Klant. De zeggenschap over de Klantdata berust zodoende te allen tijde bij Klant. Leverancier heeft een beperkt gebruiksrecht op de Klantdata voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief toekomstige aspecten daarvan.
7.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het inladen van alle Klantdata via het Platform. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden na het inladen of bij het synchroniseren van de Klantdata.
7.3. Binnen dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst, heeft Klant de mogelijkheid om de op het Platform verzamelde en opgeslagen Klantdata te downloaden en in eigen beheer op te slaan. Na afloop van deze termijn heeft Klant geen toegang meer tot de data. Alle Klantdata zal worden vernietigd of verwijderd.

 

Artikel 8. Helpdesk

8.1. Leverancier zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Klant met betrekking tot vragen over het gebruik van het Platform.
8.2. De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een chatservice die tijdens kantooruren (08:30 uur – 17:30 uur) toegankelijk is.
8.3. Leverancier streeft ernaar om helpdeskverzoeken via de chatservice binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.

 

Artikel 9. Prijzen

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Leverancier genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert te allen tijde de Overeenkomst.
9.3. Indien een prijs in is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Leverancier het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
9.4. Leverancier is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de relevante prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.
9.5. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Leverancier tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van zijn toeleveranciers stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 10. Betaling

10.1. Alle door Klant aan Leverancier verschuldigde bedragen zullen vooraf per automatische incasso worden geïncasseerd vanaf het rekeningnummer van Klant dat door hem is opgegeven bij het aangaan van de Overeenkomst, dan wel anderszins door Klant aan Leverancier gecommuniceerd is. Klant zal zo nodig meewerken aan de verlening van de noodzakelijke machtigingen, die het voor Leverancier mogelijk maakt om de automatische incasso uit te voeren. Klant staat in dit kader in voor de juistheid van de door hem aan Leverancier verstrekte gegevens.
10.2. De verschuldigde bedragen dienen vooraf en op de volgende momenten betaald te worden: binnen (14) veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst en vervolgens iedere maand op de 28e van de maand (of eerstvolgende werkdag). Leverancier behoudt zich het recht voor om het tijdstip van de automatische incasso te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de bedragen niet afgeschreven kunnen worden.
10.3. Klant draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bankrekening. Indien geen afschrijving kan plaatsvinden, dient Klant de door Leverancier gefactureerde bedragen vóór het einde van de vervaltermijn op andere wijze te voldoen.
10.4. Stornering van de geïncasseerde bedragen ontheft Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting(en) jegens Leverancier.
10.5. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van een Overeenkomst voldoet, is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
10.6. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Klant, nadat Klant door Leverancier is gewezen op de overschrijding van de betalingstermijn en de Leverancier Klant hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Leverancier gerechtigd de door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
10.7. Klant is niet gerechtigd om enige op Klant rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Leverancier uit welken hoofde dan ook.
10.8. Leverancier is gerechtigd de vorderingen van Klant op Leverancier te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Leverancier op Klant.

 

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar (12 kalendermaanden), en wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn
11.2. Klant is gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.
11.3. Leverancier mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a. Klant in strijd handelt met de Overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving;
b. Klant failliet is verklaard;
c. Klant surseance van betaling is verleend;
d. de onderneming van Klant wordt ontbonden of geliquideerd;
e. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Klant.

 

Artikel 12. Intellectueel Eigendomsrecht

12.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op het Platform en de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten en blijven berusten bij Leverancier of diens licentiegevers. Dit recht geldt inclusief de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen betreffende het Platform.
12.2. Leverancier verstrekt hierbij Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sub-licentieerbaar recht om het Platform te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
12.3. Indien Klant informatie stuurt naar Leverancier, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Klant Leverancier een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
12.4. Het is Leverancier toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Klant te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
13.2. Partijen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
13.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was.
13.4. Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
13.5. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade, geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst (met inbegrip van schendingen van garanties of vrijwaringen), dan wel door een onrechtmatig handelen van Leverancier, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot hetgeen Klant onder de Overeenkomst heeft betaald aan Leverancier in de (6) zes maanden voorafgaande aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan EUR. 5.000,- (vijfduizend) op jaarbasis.
14.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Leverancier alleen aansprakelijk voor de door Klant geleden directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Klant maakt om de prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
14.3. Enige beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.
14.4. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
14.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Leverancier meldt.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Leverancier kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Leverancier kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
15.2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.
15.3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

 

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. De bepalingen uit Artikel 16 zijn van toepassing wanneer Leverancier namens Klant persoonsgegevens verwerkt. Dit is het geval wanneer persoonsgegevens van Gebruikers en Klant door Klant worden verstrekt en door Leverancier worden verwerkt.
16.2. Indien Leverancier in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Klant is onderstaand artikel van toepassing. Leverancier is in deze situatie aan te merken als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 onder 8 van de AVG. Klant is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin artikel 4 onder 7 van de AVG.
16.3. Leverancier verwerkt de persoonsgegevens die zij in opdracht van Klant verwerkt, slechts ter uitvoering van de Overeenkomst en die doeleinden die met nadere instemming zijn overeengekomen. Dit geldt voor alle persoonsgegevens die Leverancier in opdracht van Klant verwerkt, en tevens van alle categorieën betrokkenen.
16.4. Klant zal Leverancier schriftelijk op te hoogte stellen ten aanzien van de categorieën persoonsgegevens die Leverancier daadwerkelijk zal verwerken in het kader van de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 16.3 en van wie deze afkomstig zijn.
16.5. Ten aanzien van de in artikel 16.3 genoemde verwerkingen, zullen Partijen zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens, ieder vanuit diens eigen rol. De verplichtingen van Leverancier die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.
16.6. Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Leverancier heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
a. logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
b. steekproefsgewijze controle op naleving beleid; en/of
c. een beveiligd intern netwerk.
16.7. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 (12) van de AVG) dat door Leverancier wordt ontdekt, zal Leverancier Klant hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, op de hoogte stellen en de instructies van Klant in dit verband, voor zover redelijk en noodzakelijk, naleven. De meldplicht van Leverancier aan Klant behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest, alsmede:
a. wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
b. welke categorieën persoonsgegevens en betrokkenen zijn getroffen;
c. (een schatting van) de aantallen betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
d. wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
e. of en hoe betreffende persoonsgegevens waren beveiligd;
f. wat is de (voorgestelde) oplossing;
g. contactgegevens voor de opvolging van de melding.
Klant zal zelf een mogelijke melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen verrichten. Waar nodig zal Leverancier Klant hierbij ondersteunen.
16.8. Klant geeft Leverancier algemene toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van de Overeenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Op expliciet verzoek van Klant zal Leverancier Klant informeren over de door hem ingeschakelde derden. Klant heeft het recht om tegen enige, door Leverancier ingeschakelde derde, bezwaar te maken. Wanneer Klant bezwaar maakt tegen de door Leverancier ingeschakelde derden, zullen partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen. Leverancier zal soortgelijke verplichtingen en afspraken omtrent persoonsgegevens zoals omschreven in de Overeenkomst, ook overeenkomen met de door Leverancier voor deze opdracht ingeschakelde derden.
16.9. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), en in landen buiten de EER, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Leverancier zal Klant op diens verzoek melden welk land of welke landen het betreft.
16.10. In het geval dat een betrokkene een verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Klant, en zal Klant het verzoek verder afhandelen of doorsturen naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke(n). Leverancier mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat Klant hulp nodig heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.
16.11. Klant heeft het recht om eenmaal per jaar een audit uit te (laten) voeren door een onafhankelijke register EDP-auditor ter controle van de naleving van alle punten uit Artikel 16, of vaker bij een gegrond vermoeden van misbruik. Deze audit wordt minimaal twee weken van tevoren worden aangekondigd en zal worden uitgevoerd gedurende normale werktijden en zonder dat dit in conflict komt met de normale activiteiten van Leverancier. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Leverancier worden doorgevoerd. De kosten worden gedragen door Klant, tenzij blijkt dat Leverancier niet in lijn met Artikel 16 heeft gewerkt en/of er fouten zijn gevonden in de bevindingen die zijn toe te rekenen aan Leverancier.
16.12. Bij de beëindiging van de Overeenkomst zal Leverancier zonder onredelijke vertraging, op verzoek en kosten van Klant:
a. de persoonsgegevens zoals deze zich op de infrastructuur van Leverancier bevinden, terugbezorgen aan Klant; en
b. de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen.

 

Artikel 17. Wijzigen Algemene Voorwaarden

17.1. Leverancier behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds schriftelijk te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen worden door Leverancier ten minste twee (2) maanden van tevoren aan Klant kenbaar gemaakt.
17.2. Indien een door Leverancier aangekondigde wijziging van de Algemene Voorwaarden de positie van Klant negatief beïnvloedt, kan Klant hiertegen gemotiveerd schriftelijk bewaar maken. In geval van bezwaar kan Leverancier de wijziging heroverwegen en besluiten om deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.
17.3. Indien Leverancier besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Klant door te voeren, heeft Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de wijziging van kracht wordt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
17.4. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat dit een mogelijkheid introduceert voor Klant om de Overeenkomst te beëindigen en behoeven geen berichtgeving.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Leverancier gevestigd is.
18.3. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende kan worden vastgesteld.
18.4. Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Leverancier.
18.5. Leverancier is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Leverancier of de bedrijfsactiviteit van Leverancier overneemt, zonder voorafgaande toestemming van Klant.

Bijlage 1 – Gebruiksvoorwaarden Kwaliteitsbieb

Versie 1.0 | 17 mei 2021
Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Het Onderwijsbureau B.V. handelend onder de naam Kwaliteitsbieb gevestigd aan De Brand 22 in Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 60902906 (hierna aangeduid als “Leverancier”). Deze gebruiksvoorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het platform via uw werkgever dan wel de onderwijsinstelling waarvoor u werkzaamheden verricht en bevat belangrijke informatie voor u als directeur, bestuurder of docent. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 19. Definities

Alle met een beginhoofdletter geschreven begrippen in deze gebruiksvoorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud, hebben de betekenis die daaraan aan dit artikel wordt toegekend.
19.1. Account: het persoonlijke account van Gebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot het Platform en deze kan gebruiken.
19.2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die toegang heeft tot en gebruik maakt van het Platform.
19.3. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden uit het onderhavige document.
19.4. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
19.5. Klantdata: alle gegevens die door Gebruiker via het Platform worden opgeslagen.
19.6. Platform: het door Leverancier geleverde platform, toegankelijk via de website van Leverancier, waartoe Gebruiker middels een Account toegang heeft.
19.7. Onderwijsinstelling: de werkgever van Gebruiker, dan wel het bedrijf waarvoor Gebruiker in welke hoedanigheid dan ook werkzaamheden verricht, met wie Leverancier de overeenkomst sluit op grond waarvan het Platform geleverd wordt.

 

Artikel 20. Toepasselijkheid

20.1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform. Door gebruik te maken van het Platform en/of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een Account, gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.
20.2. Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 21. Gebruik van het Platform

21.1. Leverancier biedt een Platform aan welke Gebruiker in staat stelt om proactief te assisteren in het actualiseren, borgen en communiceren van gemaakte afspraken, documenten en protocollen.
21.2. Het Platform dient enkel gebruikt te worden om beleidsdocumenten mee te beheren of op te slaan die worden gehanteerd ten behoeve van de Onderwijsinstelling en is niet bedoeld om documenten die persoonsgegevens bevatten op te slaan en/of te beheren.
21.3. Op basis van de overeenkomst die Leverancier met de Onderwijsinstelling heeft gesloten, verkrijgt Gebruiker een gebruiksrecht voor het Platform. Het gebruiksrecht is afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst tussen Leverancier en de Onderwijsinstelling, alsmede de duur dat Gebruiker voor de Onderwijsinstelling werkzaam is. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-licentieerbaar en niet-overdraagbaar.
21.4. Gebruiker hoeft geen vergoeding te betalen voor het gebruik van het Platform aan de Onderwijsinstelling of aan Leverancier.
21.5. Leverancier mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar Leverancier heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien Leverancier hiervoor redelijke gronden heeft. Leverancier streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) werkdagen van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Gebruiker kan in geen geval de oude versie van het Platform blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

 

Artikel 22. Account

22.1. Om gebruik te maken van het Platform heeft Gebruiker een Account nodig. Om een Account aan te maken dient Gebruiker zich te registreren. Op het moment van registratie dient Gebruiker 18 jaar of ouder te zijn. Het Account wordt gekoppeld aan de betreffende Onderwijsinstelling.
22.2. Nadat de registratie is afgerond ontvangt Gebruiker een bericht op het moment dat Gebruiker op het Account kan inloggen en van het Platform gebruik kan maken.
22.3. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een ander persoon. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden.
22.4. Leverancier mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Gebruiker of de Onderwijsinstelling gebeurt.
22.5. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Gebruiker direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook zal Gebruiker direct melding maken bij de Onderwijsinstelling, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

 

Artikel 23. Gebruiksregels

23.1. Het is verboden om het Platform, waaronder het Account, te gebruiken op een manier die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via het Platform materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:
a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel naar mening van Leverancier smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; of
d. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten.
23.2. Indien Leverancier constateert dat Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Leverancier de Onderwijsinstelling hieromtrent inlichten. Indien Leverancier een klacht aan de Onderwijsinstelling doorgeeft, kunnen de Onderwijsinstelling en Leverancier in gezamenlijk overleg een beslissing nemen over de te nemen stappen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Leverancier zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Leverancier mag in dit geval de toegang tot het Platform voor Gebruiker blokkeren en/of het Account verwijderen. In urgente of ernstige gevallen kan Leverancier zonder enige waarschuwing ingrijpen.
23.3. Indien naar het oordeel van Leverancier hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.
23.4. Leverancier is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Leverancier gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.

 

Artikel 24. Beschikbaarheid en onderhoud

24.1. Leverancier zal zich inspannen om het Platform zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar het Platform wordt verstrekt zonder enige garantie of toezegging omtrent juistheid, conformiteit of vrij zijn van fouten. Gebruiker neemt het Platform in gebruik op eigen risico.
24.2. Leverancier brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van het Platform te verbeteren. Leverancier zal zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van de buitengebruikstelling.

 

Artikel 25. Intellectuele Eigendom

25.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op het Platform en de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten en blijven berusten bij Leverancier of diens licentiegevers. Dit recht geldt inclusief de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen betreffende het Platform.
25.2. Informatie, inclusief data, die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker en/of de Onderwijsinstelling. Leverancier heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
25.3. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Leverancier, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker Leverancier een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

Artikel 26. Persoonsgegevens

26.1. De door Leverancier te verwerken persoonsgegevens bij het leveren van het Platform vallen onder de privacywetgeving. Informatie over hoe Leverancier omgaat met de persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring.

 

Artikel 27. Klachten

27.1. Leverancier neemt klachten en meldingen ten aanzien van het Platform uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan Gebruiker via de chat op het Platform contact opnemen. Gebruiker kan ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met Leverancier met de contactgegevens zoals vermeld op het Platform.
27.2. Op klachten over het Platform zal Leverancier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst (schriftelijk) reageren.

 

Artikel 28. Wijzigen Gebruiksvoorwaarden

28.1. Leverancier behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden, in overeenstemming met de afspraken die met de Onderwijsinstelling zijn gemaakt, aan te passen.
28.2. Wijzigingen worden ten minste dertig (30) dagen van tevoren aan Gebruiker per e-mail, via het Account of via een ander kanaal, waarvan Leverancier kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Gebruiker, aangekondigd zodat Gebruiker tijdig van de wijzigingen kennis kan nemen. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
28.3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding het gebruik van het Platform beëindigen door bij de betreffende Onderwijsinstelling een verzoek tot verwijdering in te dienen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 29. Slotbepalingen

29.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
29.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan in verband met het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens staan vermeld op de website.

Onderwerpen