Gebruiksvoorwaarden | Kwaliteitsbieb

17 mei 2021

Versie 1.0

 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Het Onderwijsbureau B.V. handelend onder de naam Kwaliteitsbieb gevestigd aan De Brand 22 in Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 60902906 (hierna aangeduid als “Leverancier”). Deze gebruiksvoorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het platform via uw werkgever dan wel de onderwijsinstelling waarvoor u werkzaamheden verricht en bevat belangrijke informatie voor u als directeur, bestuurder of docent. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1. Definities

Alle met een beginhoofdletter geschreven begrippen in deze gebruiksvoorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud, hebben de betekenis die daaraan aan dit artikel wordt toegekend.
1.1. Account: het persoonlijke account van Gebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot het Platform en deze kan gebruiken.
1.2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die toegang heeft tot en gebruik maakt van het Platform.
1.3. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden uit het onderhavige document.
1.4. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.5. Klantdata: alle gegevens die door Gebruiker via het Platform worden opgeslagen.
1.6. Platform: het door Leverancier geleverde platform, toegankelijk via de website van Leverancier, waartoe Gebruiker middels een Account toegang heeft.
1.7. Onderwijsinstelling: de werkgever van Gebruiker, dan wel het bedrijf waarvoor Gebruiker in welke hoedanigheid dan ook werkzaamheden verricht, met wie Leverancier de overeenkomst sluit op grond waarvan het Platform geleverd wordt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform. Door gebruik te maken van het Platform en/of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een Account, gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.
2.2. Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

 

Artikel 3. Gebruik van het Platform

3.1. Leverancier biedt een Platform aan welke Gebruiker in staat stelt om proactief te assisteren in het actualiseren, borgen en communiceren van gemaakte afspraken, documenten en protocollen.
3.2. Het Platform dient enkel gebruikt te worden om beleidsdocumenten mee te beheren of op te slaan die worden gehanteerd ten behoeve van de Onderwijsinstelling en is niet bedoeld om documenten die persoonsgegevens bevatten op te slaan en/of te beheren.
3.3. Op basis van de overeenkomst die Leverancier met de Onderwijsinstelling heeft gesloten, verkrijgt Gebruiker een gebruiksrecht voor het Platform. Het gebruiksrecht is afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst tussen Leverancier en de Onderwijsinstelling, alsmede de duur dat Gebruiker voor de Onderwijsinstelling werkzaam is. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-licentieerbaar en nietoverdraagbaar.
3.4. Gebruiker hoeft geen vergoeding te betalen voor het gebruik van het Platform aan de Onderwijsinstelling of aan Leverancier.
3.5. Leverancier mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar Leverancier heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien Leverancier hiervoor redelijke gronden heeft. Leverancier streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) werkdagen van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Gebruiker kan in geen geval de oude versie van het Platform blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

 

Artikel 4. Account

4.1. Om gebruik te maken van het Platform heeft Gebruiker een Account nodig. Om een Account aan te maken dient Gebruiker zich te registreren. Op het moment van registratie dient Gebruiker 18 jaar of ouder te zijn. Het Account wordt gekoppeld aan de betreffende Onderwijsinstelling.
4.2. Nadat de registratie is afgerond ontvangt Gebruiker een bericht op het moment dat Gebruiker op het Account kan inloggen en van het Platform gebruik kan maken.
4.3. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een ander persoon. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden.
4.4. Leverancier mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Gebruiker of de Onderwijsinstelling gebeurt.
4.5. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Gebruiker direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook zal Gebruiker direct melding maken bij de Onderwijsinstelling, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

 

Artikel 5. Gebruiksregels

5.1. Het is verboden om het Platform, waaronder het Account, te gebruiken op een manier die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via het Platform materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:
a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel naar mening van Leverancier smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; of
d. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten.
5.2. Indien Leverancier constateert dat Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Leverancier de Onderwijsinstelling hieromtrent inlichten. Indien Leverancier een klacht aan de Onderwijsinstelling doorgeeft, kunnen de Onderwijsinstelling en Leverancier in gezamenlijk overleg een beslissing nemen over de te nemen stappen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Leverancier zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Leverancier mag in dit geval de toegang tot het Platform voor Gebruiker blokkeren en/of het Account verwijderen. In urgente of ernstige gevallen kan Leverancier zonder enige waarschuwing ingrijpen.
5.3. Indien naar het oordeel van Leverancier hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.
5.4. Leverancier is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Leverancier gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.

 

Artikel 6. Beschikbaarheid en onderhoud

6.1. Leverancier zal zich inspannen om het Platform zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar het Platform wordt verstrekt zonder enige garantie of toezegging omtrent juistheid, conformiteit of vrij zijn van fouten. Gebruiker neemt het Platform in gebruik op eigen risico.
6.2. Leverancier brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van het Platform te verbeteren. Leverancier zal zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van de buitengebruikstelling.

 

Artikel 7. Intellectuele Eigendom

7.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op het Platform en de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten en blijven berusten bij Leverancier of diens licentiegevers. Dit recht geldt inclusief de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen betreffende het Platform.
7.2. Informatie, inclusief data, die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker en/of de Onderwijsinstelling. Leverancier heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

7.3. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Leverancier, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker Leverancier een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1. De door Leverancier te verwerken persoonsgegevens bij het leveren van het Platform vallen onder de privacywetgeving. Informatie over hoe Leverancier omgaat met de persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring.

Artikel 9. Klachten

9.1. Leverancier neemt klachten en meldingen ten aanzien van het Platform uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan Gebruiker via de chat op het Platform contact opnemen. Gebruiker kan ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met Leverancier met de contactgegevens zoals vermeld op het Platform.
9.2. Op klachten over het Platform zal Leverancier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst (schriftelijk) reageren.

 

Artikel 10. Wijzigen Gebruiksvoorwaarden

10.1. Leverancier behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden, in overeenstemming met de afspraken die met de Onderwijsinstelling zijn gemaakt, aan te passen.
10.2. Wijzigingen worden ten minste dertig (30) dagen van tevoren aan Gebruiker per e-mail, via het Account of via een ander kanaal, waarvan Leverancier kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Gebruiker, aangekondigd zodat Gebruiker tijdig van de wijzigingen kennis kan nemen. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

10.3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding het gebruik van het Platform beëindigen door bij de betreffende Onderwijsinstelling een verzoek tot verwijdering in te dienen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan in verband met het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.

 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens staan vermeld op de website.